a. El concurs està obert a la participació d’estudiants de Publicitat i Relacions Públiques de les Universitats Catalanes i tots els membres del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, amb l’única limitació de tenir entre 18 i 30 anys en el moment de la inscripció i d’acceptar la resta de les bases que s’expressen tot seguit.

b. No pot participar cap persona major de 30 anys en el moment de la Inscripció al concurs i/o membre del Col·legi que no estigui al corrent de pagament de la quota col·legial.

a. El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya facilitarà un briefing creatiu, on constaran totes les indicacions necessàries per a la realització de les propostes.

Els participants presentaran sota un únic concepte creatiu una campanya amb propostes de: Pòster de publicitat exterior (proporcional a mupis verticals de 175 x 120 cm) a 4 colors, presentat en format DIN A3.

El nivell d’acabament de la presentació serà a decisió del participant.

S’admetrà un màxim d’una proposta per autor o equip d’autors. Es lliuraran convenientment embalades, al domicili del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya (València, 227, 1r 1a 08007 Barcelona, en horari de 8.30 a 14.30 h  -de dilluns a divendres-), abans de les 14.00 hores del dia 15 de maig d’enguany. Si l’autor, o l’equip d’autors volgués enviar la seva proposta per mitjà de transportista o correu ho farà pel seu compte i risc i les despeses seran íntegrament a càrrec seu.

a. No s’admetrà cap proposta que estigui signada o identificada amb qualsevol codi o marca gràfica, a excepció del lema que triï l’autor, les dades del qual hauran de figurar en la butlleta d’inscripció.

b. Es presentaran dues còpies de la butlleta d’inscripció, que lliurarà el Col·legi junt amb la resta de documentació, una es presentarà en sobre tancat i completament emplenada i l’altra fora del sobre. S’admeten fotocòpies. La presentació d’una butlleta en la que hi faltin dades, tingui esmenes o estigui estripada podrà ser motiu suficient per a la desqualificació del concursant.

L’organització es reserva el dret de no acceptar les propostes que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial aliens o que siguin deslleials o que atemptin contra la dignitat de les persones o que vulnerin els drets constitucionals.

El Jurat serà l’únic òrgan competent per resoldre qualsevol incidència relacionada amb el concurs i estarà constituït per un representant del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, dos representants de la Generalitat de Catalunya, dos representants de l’Ajuntament de Barcelona, 1 representant de la Fundació Bancària La Caixa i 7 professionals de reconegut prestigi de l’àmbit de la comunicació i un membre en representació de la Junta de Govern que actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.

 a. El veredicte es prendrà tenint en compte la proposta que més s’ajusti al que se sol·licita amb el briefing.

b. El Jurat atorgarà el seu veredicte en una reunió que se celebrarà el mes de juny d’enguany. Aquest veredicte serà inapel·lable i es comunicarà en un acte públic que es comunicarà oportunament pels canals de comunicació del Col·legi.

a. El concurs  està dotat dels següents premis: 1r premi: 1.500 euros; 2n premi: 1.000 euros i 3r premi: 500 euros. El premi podrà ser declarat desert. La campanya guanyadora del primer premi podrà ser exposada en diversos circuits de publicitat exterior a Catalunya.  Aquests premis estant subjectes a la retenció a compte de l’IRPF.

b. La persona o equip guanyador es compromet a participar activament en la realització de la peça premiada.

a. El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya adquirirà els drets d’explotació de la proposta guanyadora per temps indefinit, i per àmbit mundial, inclosos els drets de: reproducció, distribució, comunicació pública, i transformació de l’obra.

b. Aquesta adquisició es formalitzarà mitjançant un contracte que se signarà amb l’equip o persona guanyadora.

c. El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya podrà cedir la campanya per la seva difusió a la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Bancària La Caixa.

d. Així mateix, el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’ Ajuntament de Barcelona i la Fundació Bancària La Caixa podran exposar el segon i tercer premi un cop s’hagi fet públic el veredicte del Jurat.

e. La persona guanyadora no podrà fer cap ús comercial de l’obra premiada excepte aquells que siguin per a la pròpia promoció professional, i en tot cas fent menció del guardó atorgat. Qualsevol altra aplicació haurà de ser convinguda de mutu acord entre la persona guanyadora i el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.

a. Les obres que no hagin estat premiades estaran a disposició dels seus autors a partir de la segona quinzena del mes de juliol del 2017 a les oficines del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.

b. El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, en cap cas, enviarà cap obra per mitjà de correu o transport al domicili de l’autor.

c. A partir del 31 de juliol del 2017, les obres no recollides podran ser destruïdes.

a. La mera presentació al concurs implica l’acceptació en ferm de les bases anteriors i les decisions del Jurat.

 

.